Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WATCH & MORE BV en op alle met WATCH & MORE BV aangegane overeenkomsten. WATCH & MORE BV hierna te noemen "Cabellostudent" handelt onder de naam Cabellostudent.nl. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nr. 28097155. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Cabellostudent is ingestemd. 
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cabellostudent in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 De internetsite van Cabellostudent richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige & Engelstalige markt. 
1.7 Cabellostudent behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Cabellostudent en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.9 Cabellostudent is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Cabellostudent is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
- de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Cabellostudent via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Cabellostudent ontvangen. 
- de potentiële Koper heeft te kennen gegeven (telefonisch, mondeling, e-mail) een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
- een offerte is door de Koper getekend en door Cabellostudent ontvangen ingeval door Cabellostudent een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Cabellostudent is gerechtigd deze overeenkomst te herroepen dan wel aanvullende informatie op te vragen. In dat geval wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 
2.6 Koper en Cabellostudent komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Cabellostudent gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Cabellostudent garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Cabellostudent in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Cabellostudent worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. De bezorgkosten verschillen per betaalmethode en land. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cabellostudent.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
- vooruitbetaling per bank 
- iDeal
4.2 Cabellostudent kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
4.3 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 500,- worden niet onder rembours bezorgd. 
4.4 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke betaalmethoden is voldaan. 
4.5 In het geval door Cabellostudent een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.6 Bij niet of niet tijdige betaling door de Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Cabellostudent als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 
4.8 In geval van niet tijdige betaling is Cabellostudent bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van deze termijn heeft de Koper het recht om de overeenkomst zonder verdere verpichtingen te ontbinden. Cabellostudent zorgt binnen veertien (14) dagen voor terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag. Cabellostudent kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Indien een product dat niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Cabellostudent streeft ernaar de orderstatus binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 
5.5 Cabellostudent is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Cabellostudent gedragen. 
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

Artikel 6. Herroepingsrecht 
6.1 Cabellostudent hanteert een herroepingsrecht van 14 werkdagen. 
6.2 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Cabellostudent te melden. 
6.3 In het kader van deze herroepingsrecht mag de Koper, indien de Koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Cabellostudent retourneren mits deze en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Uitgesloten van dit herroepingsrecht zijn producten die speciaal voor de koper moeten worden besteld. Indien de Koper van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken dient de koper eerst met Cabellostudent contact op te nemen voordat de Koper het product retour stuurt. 
6.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper. 
6.5 Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Cabellostudent het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de Koper terug betalen minus de gemaakte kosten van verzending en betaalwijzen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen de Koper ter zake van enige overeenkomst met Cabellostudent is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door Cabellostudent geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Cabellostudent vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. 
8.2 Cabellostudent kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Cabellostudent is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.3 Indien Cabellostudent, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.4 In het geval de Koper via Cabellostudent een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Cabellostudent of de fabrikant zijn verricht. 
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt. 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
8.6 De Koper is gehouden Cabellostudent te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Cabellostudent mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
8.7 Het is mogelijk dat Cabellostudent op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Cabellostudent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cabellostudent geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Cabellostudent garandeert niet dat de aan de Koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Cabellostudent geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie 
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Cabellostudent, dan wel tussen Cabellostudent en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Cabellostudent, is Cabellostudent niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cabellostudent.

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cabellostudent in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cabellostudent gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cabellostudent kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 Cabellostudent zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
12.2 Cabellostudent neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 14. Diversen
14.1 WATCH & MORE BV is gevestigd te (2312 TL) Leiden, Groenesteeg 18 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nr. 28097155. Het BTW-identificatienummer is NL812066406B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan WATCH & MORE BV, Groenesteeg 18, 2312 TL  Leiden of naar [email protected]
14.2 Cabellostudent streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.